quarta-feira, 2 de maio de 2012

(8) Participio de presente medio

Ademais do modo indicativo e imperativo e do infinitivo, xa estudados, os verbos teñen formas adxectivas ou participios. Acostuman usarse para modificar un substantivo:

ἡ Μυρρίνη ὁρᾷ τὸν ἄνδρα εἰς τὴν αὐλὴν εἰσερχόμενον.
Mirrine veo ao seu home entrando/que entra no patio.

Como é lóxico, o participio concerta no mesmo caso (acusativo), xénero (masculino) e número (singular) que a palabra á que modifica.

παύονται ἐργαζόμεναι.
Deixan de traballar.

Neste exemplo o participio completa o significado do verbo e concerta co suxeito implícito, un nominativo plural feminino: elas.

Os participio de presente medios fórmanse engadindo os sufixos -μενος, -μένη, -μενον e declínanse como καλός ή όν.

PRÁCTICA: Identifica e analiza o participio, mira con quen concerta. Traduce:

1. Οἱ δοῦλοι ἐργαζόμενοι ἐν τοῖς ἀγροῖς μάλα κάμνουσιν.
 2. Ὁ Φίλιππος βουλόμενος εἰσέρχεσθαι εἰς τὸ ἄστυ πείθει τὸν Δικαιόπολιν οὐ βουλόμενον.
3. Οἱ ἄνδρες ἐν τῇ ἀγορᾷ διαλεγόμενοι βλέπουσι πρὸς τὰς κόρας πορευομένας.
4. Ὁ Διόνυσος ἵλεώς ἐστι τοῖς τοὺς ἀγῶνας θεωμένοις.
(ἵλεως: favorable con + dat.)


Sem comentários:

Enviar um comentário